Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Programy/Konkursy

Czcionka:

 

 

  REGULAMIN  KONKURSU NA „NAJAKTYWNIEJSZEGO CZYTELNIKA 2017 ROKU”

1. Organizatorem konkursu jest Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Wojsławicach.

2. Celem konkursu jest popularyzacja czytelnictwa i biblioteki w środowisku lokalnym, zachęcanie do działań na rzecz biblioteki i środowiska.

3. Uczestnikiem konkursu może być Czytelnik, który korzysta ze zbiorów Biblioteki Publicznej Gminy w Wojsławicach.

4. Aby wziąć udział w konkursie należy być zapisanym w Bibliotece i posiadać własną kartę czytelnika.

5. Czas trwania konkursu: od 01 października 2016 r. do 15 sierpnia 2017 r.

6. Kryteria oceny:

- liczba wypożyczonych książek w trakcie trwania konkursu

-  aktywny udział w życiu społecznym biblioteki

-  działania wspierające i promujące bibliotekę

7. Podsumowania wyników konkursu dokona trzyosobowa Komisja Konkursu, powołana przez Dyrektora GCKSiT w Wojsławicach.

8. 10 osób z największą ilością wypożyczonych woluminów otrzyma dyplomy a Czytelnicy, którzy zajmą trzy pierwsze miejsca wyróżnione zostaną nagrodami rzeczowymi.

9. Termin rozstrzygnięcia konkursu ustala się na dzień 15.08.2017r.

10. Wręczenie nagród nastąpi podczas Dożynek Gminnych 2017r. w Wojsławicach.

11. W przypadku wystąpienia, wśród uczestników konkursu, dużej rozpiętości wiekowej, organizator zastrzega sobie wprowadzenie podziału na kategorie wiekowe (dotyczy czytelników dzieci, młodzieży i dorosłych).

12. Od decyzji Komisji nie przysługuje odwołanie.

13. Sprawy nieujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga Komisja Konkursu.

 

REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO  „MOJA MIEJSCOWOŚĆ”


I. Organizator

Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystki w Wojsławicach
Biblioteka Publiczna Gminy  w Wojsławicach.


II. Cele konkursu

 1. Rozwijanie umiejętności literackich, ze wskazaniem na poprawność stylistyczną i językową utworu.
 2. Zachęcenie utalentowanych dzieci i młodzieży do pisania i prezentowania własnej twórczości literackiej.
 3. Promocja działalności Biblioteki Publicznej Gminy w Wojsławicach.
 4. Rozwijanie tożsamości ze środowiskiem lokalnym.


III. Zasady uczestnictwa

 1. Konkurs adresowany jest do młodzieży uczestniczącej w spotkaniu autorskim
  z Joanną Jagiełło, które odbyło się dnia 4 października 2016 r. w Domu Kultury
  w Wojsławicach.
 2. Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, napisanymi w języku polskim, wcześniej niepublikowanymi i nienagrodzonymi w konkursach literackich.
 3. Uczestnik Konkursu ma za zadanie napisać w dowolnej formie literackiej: wiersz, opowiadanie, legendę, historię, nowelkę zgodnie z tematem konkursu.
 4. Praca poza głównym tematem „Moja miejscowość” może zawierać dowolnie nadany podtytuł.
 5. Jeden Autor może złożyć tylko 1 utwór.
 6. Pracę konkursową należy dostarczyć w 1 egzemplarzu maszynopisu (maksymalnie 1 strona A4, czcionka Times New Roman 12, interlinia 1,15).
 7. Każda praca konkursowa powinna być opatrzona kartą informacyjną, zawierającą następujące dane: tytuł utworu, imię i nazwisko autora, wiek autora, adres domowy autora, telefon kontaktowy.
 8. Każdy uczestnik konkursu jest zobowiązany do złożenia wraz z pracą konkursową oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych i przeniesieniu autorskich praw majątkowych, podpisanego przez rodzica/opiekuna prawnego, wzór którego dostępny jest na stronie internetowej Organizatora gcksitwojslawice.naszdomkultury.pl


IV. Termin i miejsce nadesłania prac

 1. Prace należy składać w kopercie z dopiskiem „Konkurs literacki” w terminie 
  od 12.10.2016 r. do 20.10.2016 r. do godz. 15:00 w Bibliotece Publicznej Gminy
  w Wojsławicach.

V. Jury

Jury Konkursu zostanie powołane przez Organizatora Konkursu.


VI. Kryteria oceniania

 1. Twórczy charakter utworu.
 2. Poprawność stylistyczna i językowa.
 3. Poziom literacki pracy.
 4. Samodzielność i oryginalność.
 5. Zgodność z tematem konkursu.


VII. Rozstrzygnięcie konkursu

 1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 27.10.2016 r.
 2. Ogłoszenie wyników nastąpi dnia 31.10.2016 r. na stronie internetowej Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Wojsławicach: gcksitwojslawice.naszdomkultury.pl
 3. Laureaci będą zawiadomieni drogą telefoniczną.
 4. Biblioteka zastrzega sobie możliwość dowolnego wykorzystania prac, które po konkursie przechodzą na własność organizatora.
 5. Osoby składające prace konkursowe, wyrażają zgodę na przetwarzanie przez organizatorów swoich danych osobowych.
 6. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej organizatora  gcksitwojslawice.naszdomkultury.pl

 

KONKURS RECYTATORSKI - BRZECHWA DZIECIOM

REGULAMIN KONKURSU RECYTATORSKIEGO „BRZECHWA DZIECIOM”
Organizatorzy: Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Wojsławicach
Biblioteka Publiczna Gminy w Wojsławicach

1. Cele konkursu:
- popularyzacja twórczości J. Brzechwy,
- rozwijanie zdolności recytatorskich,
- zainteresowanie uczniów poezją,
- zachęcanie do występów na scenie,
- prezentacja umiejętności dzieci,
- uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze.
2. Zasady uczestnictwa w konkursie recytatorskim:
- konkurs przeznaczony dla uczniów klas I-III Zespołu Szkół Publicznych w Wojsławicach-Kolonii,
- konkurs będzie miał formę prezentacji dowolnego utworu poetyckiego J. Brzechwy,
- każda klasa typuje pięciu uczniów wyłonionych podczas eliminacji klasowych,
- pod uwagę będzie brane odpowiednie przebranie, charakteryzacja, rekwizyty,
- zgłoszenie do konkursu należy kierować do Biblioteki Publicznej Gminy
w Wojsławicach do dnia 15.06.2016r.
3. Kryteria oceny
Komisja będzie oceniała według następujących kryteriów:
- dobór tekstu i jego pamięciowe opanowanie,
- interpretacja tekstu,
- ogólny wyraz artystyczny (uzasadniony gest sceniczny, element ruchu, strój).
4. Nagrody dla laureatów
Laureaci I, II i III – miejsca otrzymują nagrody książkowe oraz dyplomy. Dwie osoby otrzymają wyróżnienia. Pozostałym uczestnikom konkursu zostaną wręczone dyplomy za udział.

 

NAJBARDZIEJ  AKTYWNY CZYTELNIK ROKU 2016

 

BIBLITEKI PUBLICZNEJ GMINY W WOJSŁAWICACH

REGULAMIN  KONKURSU

1. Organizatorem konkursu jest Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Wojsławicach.

2. Celem konkursu jest popularyzacja czytelnictwa i biblioteki w środowisku lokalnym, zachęcanie do działań na rzecz biblioteki i środowiska.

3. Uczestnikiem konkursu może być Czytelnik, który korzysta ze zbiorów Biblioteki Publicznej Gminy w Wojsławicach.

4. Aby wziąć udział w konkursie należy być zapisanym w Bibliotece i posiadać własną kartę czytelnika.

5. Czas trwania konkursu: od 01 stycznia 2016 r. do 25 sierpnia 2016 r.

6. Kryteria oceny:

- liczba wypożyczonych książek w trakcie trwania konkursu

-  aktywny udział w życiu społecznym biblioteki

-  działania wspierające i promujące bibliotekę

7. Podsumowania wyników konkursu dokona trzyosobowa Komisja Konkursu, powołana przez Dyrektora GCKSiT w Wojsławicach.

8. 10 osób z największą ilością wypożyczonych woluminów otrzyma dyplomy a Czytelnicy, którzy zajmą trzy pierwsze miejsca wyróżnione zostaną nagrodami rzeczowymi.

9. Termin rozstrzygnięcia konkursu ustala się na dzień 25.08.2016r.

10. Wręczenie nagród nastąpi podczas Dożynek Gminnych w Wojsławicach w dniu 28.08.2016r.

11. W przypadku wystąpienia, wśród uczestników konkursu, dużej rozpiętości wiekowej, organizator zastrzega sobie wprowadzenie podziału na kategorie wiekowe (dotyczy czytelników dzieci, młodzieży i dorosłych).

12. Od decyzji Komisji nie przysługuje odwołanie.

13. Sprawy nieujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga Komisja Konkursu.

 

 

Kalendarium

Grudzień 2023
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Pogoda

Zegar